Akademia TurboKIDS

Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie występują niniejsze określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Właściciel – przedsiębiorstwo TurboKIDS Piotr Lis, ul. Stanisława Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, NIP: 919-170-67-20, Regon: 080213558;
 2. Strona www  - strona pod adresem www.TurboKIDS.pl;  
 3. Uczestnik – dziecko biorące udział w Zajęciach, zgłoszone przez Opiekuna;
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;
 5. Kurs/Zajęcia – lekcje z udziałem Uczestnika z zakresu robotyki/programowania, prowadzone przez Organizatora;
 6. Klient – Opiekun zawierający umowę z Organizatorem na rzecz Uczestnika, na mocy której Organizator świadczy usługę prowadzania Zajęć dla Uczestnika;
 7. Zgłoszenie – poprawne  wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www;
 8. Usługi – wszelkie inne (niż Zajęcia) usługi świadczone przez Organizatora;
 9. Organizator – dane faktycznego organizatora Zajęć lub Usług tj. Właściciela lub franczyzobiorcy przedsiębiorstwa TurboKIDS Piotr Lis;
 10. Umowa - umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci prowadzenia Zajęć dla Uczestnika. 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na Stronie www.
 2. Zakres zajęć, czas trwania oraz koszt określony jest w cenniku dostępnym na Stronie www.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania danego Kursu, gdy liczba osób złożonych do wzięcia w nim udziału jest niewystarczająca. Decyzja w tym zakresie podejmowane są arbitralnie przez Organizatora.

II. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia 

 1. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia lub skorzystania z Usługi następuje przez poprawne  wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie www;
 2. Warunkiem dokonania poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna i Uczestnika oraz wniesienie zaliczki w wysokości określonej  w elektronicznym formularzu  zgłoszenia. 
 3. Wniesienie zaliczki w momencie dokonania Zgłoszenia traktowane jest jako potwierdzenie rezerwacji  miejsca dla Uczestnika na Zajęcia. Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia i  skreśleniem Uczestnika z listy zgłoszeń. 
 4. W przypadku rezygnacji ze Zgłoszenia w terminie krótszym (lub równym) niż 21 dni przed terminem rozpoczęciem Zajęć lub Usługi,  osobie która dokonała Zgłoszenia nie przysługuje zwrot zaliczki. W przypadku gdy termin ten jest dłuższy niż 21 dni, osobie zgłaszającej przysługuje zwrot 50% zaliczki, pozostałe 50% potrącane jest na rzecz kosztów rezygnacji. 
 5. W przypadku niezorganizowania danego Kursu przez Organizatora (liczba osób złożonych do wzięcia w nim udziału okaże się niewystarczająca) Klientowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 100% dokonanej wpłaty. Zwrot następuje w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania Kursu. 

III. Zawarcie umowy

 1. Zgłoszenie Uczestnika za pośrednictwem Strony www stanowi wyłącznie wyrażenie chęci udziału w danym Kursie bądź skorzystania z Usługi, a wpłata zaliczki jest potwierdzeniem rezerwacji – gwarancją miejsca dla Uczestnika.  
 2. Zawarcie Umowy na prowadzenie Zajęć bądź świadczenie Usługi dokonywane jest pomiędzy Organizatorem a Opiekunem w postaci pisemnej w dniu pierwszych zajęć. 
 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego na warunkach określonych w umowie. 
 4. Po zawarciu Umowy, Klientowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

IV. Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Organizator prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do lat 15.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.
 3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.
 4. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Opiekun jest odpowiedzialny za odbiór dziecka w momencie zakończenia zajęć.
 5. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty.
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach lub nie skorzystania z Usługi z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę/Zajęcia. Uczestnik może odrobić zajęcia w innym terminie za zgodą Organizatora.
 7. W przypadku braku Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zorganizuje on zajęcia dodatkowe w terminie rezerwowym wskazanym w umowie. 
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

V. Odpowiedzialność Organizatora na rzecz Uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w Zajęciach  dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Zajęć w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.
 2. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Dane osobowe Opiekunów i Uczestników przetwarzane są przez  Organizatora zgodnie z klauzulą informacyjną - patrz Polityka Prywatności.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.