Akademia TurboKIDS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 21.08.2019

Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie występują niniejsze określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Strona www  - strona pod adresem www.TurboKIDS.pl; 
 2. Uczestnik – dziecko biorące udział w Zajęciach/Kursie/Usłudze, zgłoszone przez Opiekuna;
 3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;
 4. Kurs/Zajęcia – lekcje z udziałem Uczestnika z zakresu robotyki/programowania, prowadzone przez Organizatora;
 5. Klient – Opiekun zawierający umowę z Organizatorem na rzecz Uczestnika, na mocy której Organizator świadczy usługę prowadzania Zajęć dla Uczestnika;
 6. Zgłoszenie – poprawne  wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www;
 7. Usługi – wszelkie inne (niż Zajęcia/Kurs) usługi świadczone przez Organizatora;
 8. Organizator – dane faktycznego organizatora Zajęć lub Usług tj. Właściciela lub franczyzobiorcy przedsiębiorstwa TurboKIDS Piotr Lis, którego dane kontaktowe wskazano w umowie.
 9. Umowa - umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci prowadzenia Zajęć dla Uczestnika. 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w zakresie nieuregulowanym w umowie, wszelkie odstępstwa od regulaminu wymagają zgody Właściciela w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 
 2. Organizator oferuje Zajęcia/Kursy/Usługi dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na Stronie www.
 3. Zakres zajęć, czas trwania oraz koszt określone są w cenniku dostępnym na Stronie www.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania danego Kursu/Zajęć/Usługi, gdy liczba osób zgłoszonych do wzięcia w nim udziału jest niewystarczająca. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Organizatora, o czym powiadomi on Klienta i jednocześnie dokona zwrotu wpłaconych zaliczek.

II. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia 

 1. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia/Kurs lub skorzystanie z Usługi następuje przez poprawne  wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie www.
 2. Warunkiem dokonania poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna i Uczestnika oraz wniesienie zaliczki w wysokości określonej w elektronicznym formularzu zgłoszenia.
 3. Wniesienie zaliczki w momencie dokonania Zgłoszenia traktowane jest jako potwierdzenie rezerwacji miejsca dla Uczestnika na Zajęcia/Kurs. Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia i skreśleniem Uczestnika z listy zgłoszeń.
 4. Zaliczka winna być wniesiona w terminie maksymalnie 3 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Uczestnika. Liczy się termin wpływu środków na rachunek Organizatora.
 5. Rezygnacja ze Zgłoszenia przed rozpoczęciem Kursu/Zajęć/Usługi wymaga wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi w terminie:
  • do 15 dni przed rozpoczęciem Kursu/Zajęć/Usługi Klientowi zostanie zwrócone 50% zaliczki, a pozostała część zostaje zaliczona na koszty organizacyjne związane z obsługą umowy,
  • od 14 dni do 1 dni przed rozpoczęciem Kursu/Zajęć/Usługi Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki, a wpłacona kwota zostaje zaliczona na koszty organizacyjne związane z obsługą umowy,
 6. Powyższe regulacje nie dotyczą sytuacji odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 7. W przypadku niezorganizowania danego Kursu/Zajęć/Usługi przez Organizatora (liczba osób zgłoszonych do wzięcia w nim udziału okaże się niewystarczająca) Klientowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 100% dokonanej wpłaty. Zwrot następuje w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania Kursu/Zajęć/Usługi na rachunek bankowy, z którego zaliczka została uiszczona. 

III. Zawarcie umowy

 1. Zgłoszenie Uczestnika za pośrednictwem Strony www stanowi wyłącznie wyrażenie chęci udziału w danym Kursie/Zajęciach bądź skorzystania z Usługi, a wpłata zaliczki jest potwierdzeniem rezerwacji – gwarancją miejsca dla Uczestnika.
 2. Zawarcie Umowy następuje najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki i wysłania przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia - umowy wraz z załącznikami.
 3. Po zawarciu Umowy, Klientowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
 4. Umowa jest zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 77 2 i art. 77 3 kodeksu cywilnego do zachowania w/w formy wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Przed dokument rozumie się nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 5. Na potrzeby usług świadczonych przez Organizatora i relacji z Klientem do zachowania formy dokumentowej wystarczające będą wiadomości przekazane za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w umowie lub skany pism podpisanych przez strony i zapisane w formacie pdf.

IV. Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Organizator prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do lat 15.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Kursu/Zajęć/Usługi.
 3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach/Kursie może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.
 4. Dziecko biorące udział w Zajęciach/Kursie pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Opiekun jest odpowiedzialny za odbiór dziecka w momencie zakończenia zajęć.
 5. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Kursie/Zajęciach/Usłudze w przypadku naruszenia przez Opiekuna postanowień umowy, Regulaminu (w szczególności braku opłaty) lub naruszenia przez Uczestnika zasad prowadzonych zajęć.   
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach/Kursie lub nieskorzystania z Usługi z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę/Zajęcia/Kurs. Uczestnik może w takim przypadku odrobić zajęcia w innym terminie za zgodą Organizatora.
 7. W przypadku braku Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zorganizuje on zajęcia dodatkowe w terminie rezerwowym wskazanym w umowie. 
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

V. Odpowiedzialność Organizatora na rzecz Uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w Zajęciach/Kursie dzieciom z objawami chorób zakaźnych; dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć; bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć, utrudnia je lub uniemożliwia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Zajęć w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

VI. Odstąpienie, rozwiązanie umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Opiekun może odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz za zwrotem zapłaconych do chwili odstąpienia należności. 
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w razie: dwukrotnego nieodbycia się Kursu/Zajęć/Usługi bez wyznaczenia terminu zastępczego; zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestnika. 
 3. Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: gdy Uczestnik nie przestrzega regulaminu Zajęć; jego zachowanie jest rażąco nieodpowiednie; brak płatności za Zajęcia/Kurs/Usługę. Wypowiedzenie nastąpi po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń. 
 4. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem nie należy się zwrot należności za już wykonane usługi (przeprowadzone Zajęcia/Kurs/Usługę). 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się formy wiadomości tekstowej (sms) lub telefonicznej. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do umowy.

VII. Reklamacje, rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi co do świadczonych usług winny być zgłaszane do Organizatora pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji w sposób w jaki została reklamacja złożona. 
 3. Spory lub reklamacje wynikające ze świadczonych przez Organizatora usług przed skierowaniem na drogę sądową mogą być rozpatrzone na drodze ugodowej (pozasądowej). Procedury regulujące tę kwestie zawiera ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach internetowych i w biurach podmiotów zajmujących się ochroną praw konsumentów (np. UOKiK, miejskich/powiatowych rzeczników praw konsumentów, Federacji Konsumentów). 

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Przed zawarciem umowy z Organizatorem, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Dane kontaktowe Organizatora podane są każdorazowo w umowie. 
 5. LEGO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy LEGO®, która nie sponsoruję, nie autoryzuje ani nie wspiera oferowanych kursów ani tej strony internetowej.