Akademia TurboKIDS

§1 Postanowienia Ogólne


Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest TurboKIDS Piotr Lis z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Osadnicza 9D/8, 65-785 Zielona Góra NIP: 919-170-67-20, REGON: 080213558, zwanym dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez TurboKIDS Piotr Lis za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”. 

Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na Stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi przy pomocy formularzy dostępnych na Stronie w przypadku:

Subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa  świadczona drogą elektroniczną,

Zapisu dziecka na zajęcia warsztatowe w Akademii TurboKIDS, w celu wykonania umowy sprzedaży,

Zapisu dziecka na półkolonie, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Przekazanie następuje po uprzednim wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, podajesz adres e-mail.

W przypadku zapisu dziecka na zajęcia i/lub półkolonie, możesz być poproszony o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko dziecka,

Imiona i nazwiska rodziców,

PESEL dziecka,

Fragmenty numerów dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych,

Adres zamieszkania dziecka,

Adresy zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych,

Adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych,

Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych

Dane dot. stanu zdrowia dziecka, szczepień ochronnych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,

w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży,

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wypełniłeś formularz.

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)-b), zgodnie z treścią Rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykonania umów sprzedaży.


§3 Prawa użytkowników oraz administratora


Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO).

dostępu do danych (art. 15 RODO), 

sprostowania danych (art. 16 RODO), 

usunięcia danych („bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Pracownicy firmy. Przekazywane dane niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia oraz samych zajęć.

Pracownicy Kuratorium Oświaty podczas kontroli prowadzonych półkolonii.

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania umów sprzedaży. 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@turbokids.pl


§4 Pliki cookies


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy TurboKids Piotr Lis w celu optymalizacji działań.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


§5 Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności Rozporządzenie RODO, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Administratora w określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) jedynie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub kiedy zostaną Ci przekazane. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e–mail.

W przypadku, w którym nie akceptujesz nowej treści Polityki Prywatności, obowiązany jesteś zawiadomić o tym Administratora. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Administratora, obowiązuje Cię Polityka Prywatności w dotychczasowej treści.