Akademia TurboKIDS

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej jest TurboKIDS Piotr Lis z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra NIP: 919-170-67-20 (zwane dalej TurboKIDS).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych Pani/Pana dziecka) jest TurboKIDS Piotr Lis z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra NIP: 919-170-67-20 i/lub Partnerzy tj. franczyzobiorcy przedsiębiorstwa TurboKIDS Piotr Lis, których dane kontaktowe każdorazowo wskazuje się w umowie. 
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się na adres email: info@turbokids.pl, numer telefonu 603913901, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (w tym dane Pani/Pana dziecka) w celu:
  • Zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy/Porozumienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
   • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TurboKIDS zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TurboKIDS
 5. Prawo do sprzeciwu
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (w tym danych Pani/Pana dziecka), przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. TurboKIDS przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą TurboKIDS niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (w tym danych Pani/Pana dziecka) w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane (w tym dane Pani/Pana dziecka) przez 6 lat i 6 miesięcy po wygaśnięciu Umowy/Porozumienia lub do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Umowy/Porozumienia. 
 7. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe (w tym dane Pani/Pana dziecka) mogą być przekazywane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów biznesowych, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • a) dostępu do swoich danych i danych dziecka oraz otrzymania ich kopii,
  • b) sprostowania (poprawiania) swoich danych i danych dziecka,
  • c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • d) przenoszenia danych,
  • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. III.
 10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym danych Pani/Pana dziecka), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  TurboKIDS nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 12. Kategorie danych
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa Danych: dane zawarte w kwestionariuszu osobowym do umowy zlecenia oraz umowie zlecenia.