easy wysiwyg web creator software

Regulamin TurboKIDS

1. TurboKIDS oferuje inspirujące zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do lat 15. Aktualna oferta zajęć dostępna jest pod adresem www.turbokids.pl


2. Czas trwania oraz koszt zajęć określony jest w cenniku TurboKIDS. Cennik dostępny jest na stronie www.turbokids.pl w dziale zapisy. 


3. Zawarcie umowy i wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach, dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia oraz dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem TurboKIDS. 


4. Podczas zajęć dziecku może towarzyszyć opiekun za zgodą prowadzącego zajęcia. 


5. Niektóre zajęcia mogą być nagrywane i fotografowane przez TurboKIDS. Fragmenty pozyskanych w ten sposób materiałów mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych. Zajęcia mogą być również fotografowane przez opiekunów/rodziców dzieci po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.


6. Dziecko biorące udział w zajęciach jest pod opieką TurboKIDS przez czas trwania zajęć. Opiekun/rodzić jest odpowiedzialny za odbiór dziecka w momencie zakończenia zajęć. 


7. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Dla dzieci które opuściły zajęcia, TurboKids postara się zorganizować zajęcia uzupełniające (w miarę dostępności sali i możliwości czasowych). 


8. W przypadku braku zajęć z przyczyn leżących po stronie TurboKids, zajęcia będą odrobione w terminie rezerwowym. 


9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzenia zajęć. Zasady przekazuje prowadzący zajęcia. 


10. Rezygnacja z zajęć może zostać dokonana pisemnie poprzez email lub osobiście. W takim wypadku koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach będzie wyliczany wg wzoru: 25 zł x ilość godzin zajęć jakie odbyły się od dnia zgłoszenia dziecka. 


11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy TurboKids a opiekunem/rodzicem dziecka.


12. Przed podpisaniem umowy rodzic/opiekun zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.


13. TurboKIDS zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć. Zmiana ta nie stanowi zmiany regulaminu.


14. TurboKIDS zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Zmiana taka nie będzie dotyczyć zajęć w ramach zawartych wcześniej umów.


15. W przypadku pytań związanych z zapisami niniejszego regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 782 324 650 lub adresem e-mail: kontakt@turbokids.pl